مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران

کتاب «مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران» را «پرویز درگی»نوشته‌است. مخاطب این کتاب را بیشتر علاقمندان به بازاریابی در ایران تشکیل می‌دهند. در بخشی ازپیشگفتار این کتاب آمده است: «مفهوم بازاریابی این است که یک شرکت باید نیازها و خواستهای مشتیران یک بازار هدف کاملاً تعریف شده را بشناسد و بتواند در مقایسه با رقبا به آن مشتریان، ارزش بیشتری ارائه کند تا مقبول ایشان افتد؛ به شرطی که در بلندمدت هم برای شرکت سودآوری داشته باشد. چراکه هدفهای سه گانه ی مشترک بین تمام بنگاههای اقتصادی جهان، اصل بقا و اصل رشد و اصل سوداند. بازاریابی را مدیریت تغییر می‌نامند و حتی باروین بائر، بازاریابی را (عینیت) تعریف کرده است.» این کتاب را نشر «بازاریابی» منتشر کرده است.

 

پیوست شماره ۱: ضرورت نگرش سیستمی در نظام بازاریابی بنگاه اقتصادی
پیوست شماره ۲: الگوهای رفتاری موجودات انبوه‌زی در مدیریت
بعضی از مباحث در قالب توصیه های کاربردی ارائه شده اند. در ارائه ی این توصیه ها نکات زیر مورد توجه بوده است:

کاربردی باشد
متناسب با شرایط بازار ایران باشد
دسته بندی شده باشد
از سایر علوم نظیر روانشناسی، ارتباطات، و… نیز استفاده شده باشد


در انتهای کتاب نیز دو مقاله برای مدیران و کارشناسان حوزه های بازاریابی و دانشجویان عزیز به صورت پیوست آمده است که بتوانند در بهبود عملکردشان مورد استفاده قرار دهند.
مفهوم بازاریابی این است که یک شرکت باید نیازها و خواستهای مشتیران یک بازار هدف کاملاً تعریف شده را بشناسد و بتواند در مقایسه با رقبا به آن مشتریان، ارزش بیشتری ارائه کند تا مقبول ایشان افتد؛ به شرطی که در بلندمدت هم برای شرکت سودآوری داشته باشد. چراکه هدفهای سه گانه ی مشترک بین تمام بنگاههای اقتصادی جهان، اصل بقا و اصل رشد و اصل سود اند.

بازاریابی را مدیریت تغییر می نامند و حتی باروین بائر، بازاریابی را (عینیت) تعریف کرده است.

بازاریابی یک علم بهره بردار است و از دستاوردهای سایر علوم نظیر جامعه شناسی، روانشناسی، آمار، و… استفاده می کند تا نتایج عینی را برای کسب و کار فراهم آورد. تألیف این کتاب تلاشی برای نشان دادن اهمیت بازاریابی علمی در شرایط رو به گسترش بازار ایران، و چگونگی به کارگیری آن در رسیدن به هدفهای کسب و کار است. نگارنده در تدوین کتاب، افزون بر استفاده از منابع مختلف معتبر، از تجربیات علمی خویش در سمتهای مدیریت بنگاههای اقتصادی و مشاوره ی بازاریابی در شرکتهای متعدد نیز استفاده کرده است.